Nízkopříjmové skupiny obyvatel mají podle ČTÚ v rámci vybraných tarifů šanci ušetřit

od Anna-Marie Rabová
3 minuty čtení
mobil setreni
Zdroj: Shutterstock

Obyvatelé České republiky si už svůj běžný život bez telefonního přístroje nebo internetu ani nedokážou představit. Kromě tří největších tuzemských poskytovatelů služeb elektronických komunikací nabízí telekomunikační propojení i mnoho virtuálních operátorů. Ale jejich nabídky poskytovaných služeb se v rámci obchodní strategie mnohdy liší, ne vždy ku prospěchu uživatele.

Existuje ale i tzv. univerzální služba, neboli zvláštní cena, která je zajištěna poskytnutím cenového zvýhodnění 200 Kč na úhradu ceny vybraných tarifů na pevné nebo mobilní volání, nebo získáním speciálního telefonní přístroje dle specifických potřeb uživatele za cenu běžného zařízení, o které mnoho Čechů ani neví.

Jediným poskytovatelem této tzv. univerzální služby je aktuálně O2 Czech Republic a.s. (poskytovatel), jemuž povinnost podle zákona zajišťovat ve veřejném zájmu poskytování souboru konkrétních dílčích služeb, jež musí být dostupné ve stanovené kvalitě všem uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu, uložil přímo Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Koho se sleva týká?

Dle nařízení vlády 500/2021 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu mají dosud nárok na zvýhodněné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací osoby se zdravotním postižením, kterými jsou držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III, IV ve smyslu zákona o sociálních službách.

Nárok ale mají i nezletilí nebo osoby, za které žádají rodiče nebo zástupci nahrazující rodiče na základě rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči či rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Pokud jsou doloženy příslušné doklady a žádosti o cenové zvýhodnění tarifu nebo speciální zařízení, poskytovatel této univerzální služby nesmí v rámci vyřízení odmítnout žádného žadatele.

Nově pak za oprávněnou osobu se zvláštními sociálními potřebami bude od 1. ledna 2023 považována i osoba s nízkými příjmy, tedy ta, jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, tedy 9 137 Kč měsíčně, jde-li o jednotlivce, anebo osoba, která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Pro úplnost redakce Přehledně24 uvádí, že částky a způsob výpočtu životního minima jsou stanoveny rovněž nařízením vlády (v aktuálním znění je dostupné např. zde 75/2022 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima).

Poskytovatel tzv. univerzální služby

To, jestli poskytovatelem tzv. univerzální služby, bude i do budoucna společnost O2 Czech Republic a.s. není zatím jasné, neboť ČTÚ v rámci aktuálně zveřejněného záměru na webu ČTÚ, zahájil v květnu veřejnou konzultaci pro přípravu záměru uložit tuto povinnost.

Rozhodnutí o uložení konkrétní povinnosti uchazeči nebo uchazečům, kteří splní podmínky výběrového řízení, pak ČTÚ vydá ve správním řízení. Celý postup musí být podle přechodného ustanovení zákona o elektronických komunikacích ukončen tak, aby byla povinnost plněna od 1. ledna 2023.

To je také datum, od kterého by osoby se zvláštními sociálními potřebami dle nařízení vlády č. 500/2021 Sb. měly mít v rámci ustanovení zákona o elektronických komunikacích možnost požádat o zvláštní ceny hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu.

ČTÚ tak alespoň částečně chce v rámci své pravomoci pomoci lidem s nízkými až směšnými příjmy. Jak uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková: „Stávající sleva ve výši 200 Kč půjde uplatnit na mnohem širší portfolio služeb, což je jednoznačný posun kupředu. Speciální tarif pak vnímám jako určitý krajní nástroj, který zajistí možnost přístupu k internetu a hlasu nutného k práci, vzdělání i kontaktu se státem těm nejpotřebnějším, pro které je důležité, aby sleva pokryla celou cenu služby.“

Pro uplatnění nároku nebude nutné kontaktovat Český telekomunikační úřad ani Úřad práce či jinou instituci, ale pouze vybraného poskytovatele služeb, kde osoba s nízkými příjmy předloží čestné prohlášení, jehož vzor je uvedený v příloze k nařízení vlády č.  500/2021 Sb., a dále předloží k nahlédnutí doklad totožnosti. Příspěvek pak bude možné pobírat po dobu 3 let.

Bohužel je ale nutné vzít v úvahu, že v současné době je zatím jen zveřejněn záměr a nelze zcela vyloučit, že na základě obdržených připomínek může být záměr upraven.

Zdroj: Zákony pro lidi, ČTÚ, O2

Autor: Anna-Marie RabováSouvisející články